Mejuah-juah.     Selamat datang di blog sederhana kami: "Rudang Rakyat Sirulo".   Mejuah-juah. Kami minta maaf jika diwaktu dekat ini akan ada sedikit gangguan atau ketidak nyamanan pengunjung terhadap tampilan blog ini, sebab direncanakan dalam waktu dekat blog ini akan melakukan perbaikan. Terima kasih atas kunjungan anda.   Terus dukung dalam doa, untuk Taneh Karo Simalem yan kita cintai segera dipulihkan    Mejuah-juah.        RUDANG RAKYAT SIRULO COMUNITY menerima donasi dari pihak-pihak yang hendak/peduli dengan blog ini, yang ingin berinfestasi. Hal ini ditujukan untuk menghidupkan terus blog ini, serta meng-UPGRADEnya ke wensite berbayar demi kenyamanan pengunjung. Bagi anda yang tertarik silahkan hubungi e-mail: bastanta.meliala@gmail.com. Terima kasih.
Mejuah-juah.   Rudang Rakyat Sirulo Comunity, mengundang partisipasi dari pemcaba untuk mendukung eksistensi blog ini, dengan mengirimkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Karo ke e-mail: bastanta.meliala@gmail.com    RRSC juga mengundang para pengunjung blog untuk ikut serta membangun jaringan RRSC dengan cara menyampaikan donasi untuk meng-UPGRADE blog ini ke versi berbayar, hal ini dianggap perlu untuk memberi kualitas konten dan kenyamanan pembaca.   Bagi anda yang tertarik untuk mendukung dan ikut serta membangun jaringan RRSC, anda dapat menyampaikan donasi anda ataupun berinfestasi di blog ini. Silahkan hubungi e-mail admin di BASTANTA.MELIALA@GMAIL.COM    Mejuah-juah.
  <--> MEJUAH-JUAH <-->

  Minggu, 15 Januari 2012

  Anak Perana Empat Sembuyak (Budak Jantan Empat Sedulur)

              Bena turi-turin enda, emkapken: turi-turin sada jabu sini i buang ku sada taneh(pulau) sini melungen ras kerangen numbun raya i negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah sini i gelari Pulau Berhala( sada pulai i Kab. Tanjung Jabung Timur sini gelarna i buat arah sekalak Penyiar Ajaren Islam i Jamb,i rikutken sini mannteki ingan e, emkapken tergelar Ahmad Barus II, ‘ntah-pe sini-ipergelari Paduko Datok Berhalo). Pa Jambai ras ndeharana beru Rudang(Bunga[o]) i pelawes arah kutana negeri Melayu Jambi, erkiteken ia i kata-katai(fitnah)nggelem ras makaiken sada pemeteh si la mehuli i kuta e, maka sibayak(raja) negeri e ‘mpelawes ia rikutken peempatken anakna si dilaki.

              I bas inganna simbaru e, kai pe lenga lit idapetina seakatan kerangen ras lawit simbelang. Maka Pa Jambai ras ndeharana beru Rudang rikutken anakna si peempatken e majekken sapo i taneh e makeken kai sini lit i taneh e, bagepe sini mombak i babai galumbang ku tapin lawit pulau e.

              Anak sintua, Sulung, bagem i pergelari nandangi anakna sintua. Perbahan sehkel enggo lihena ia, lawes me ia kutepi lawit maka i tangkapina nurung-nurung lawit sini mombak(terdampar) ku tapin perbahan derasna galumbang, bagepe sini i buatna salu nujut make tumbakna sini i bahanna arah buluh. Perbahan seh lihena kel ia maka lanai tertahanna ras  kai pe lanai i ukurina, i panna me matah-matah nurug e. Perbahan biarna kel ia tereteh nande ras bapana bagepe sembuyakna kerina, maka pedas-pedas ia man-sa ras salu erbuni-buni i balik ranggasen sini lit i tepi lawit e.

              Arah datas uruk sini meganjangna i taneh e, anak singuda arah empat sembuyak e la sengaja ngidah perbahanen kakana sintua, maka nina bas ukurna: “ Ikh! Kai nge sini i lakoken tua-ku(kakak tertua) oh? Bagi sini enggo lit pangan sini sikap akapna man-sa.”
  Tangkas i idahna maka kakana sintua e sangana man nurung ngeluh(matah) denga sini baru i tangkapna arah lawit, maka rukur ka ia ras nina bas ukurna, “La aku merhat ngganggu kerna kegeluhen rubia-rubia, apaika adi sempat mbunuhsa.” Nina anak singuda bas perukurenna. 
              Emaka natapka anak singuda e ku kempak ingan sideban. I teruh uruk ingan anak singuda e sangana kundul ras natap-natap ku skelewetna, maka teridahka i matana, kakana, emkapken anak pe-duaken arah empat ia sembuyak e sangana ngkuraki taneh. I tatap anak singuda e arah inganna salu manek-manek “kai nge ndia sini lakoken kaka ku oh?”  atena ka.

              Piga-piga paksa kenca e i idahna maka kakana e enggo ngkuraki taneh e cukup mbelang maka sengget ia, i idahna sada lau mulgap arah taneh e maka ngenengi taneh sini i kuraki kakana e, maka nggo dum bali kolam entah pe danau. Meriah ukurna ‘perdiatekan pendahin kakana e maka i tatapna lalap kai saja sini i lakoken kakana e. E maka piga-piga paksa i idahna maka kakana e erkeneng i kolam e seh maka piga-piga wari piah-piah lanai i ingetna man erkitekan besur ia minem lau ras meriahna akapna erkeneng i bas lau e.

              Piga-piga wari knca si e, mulih me anak singuda e ku inganna biasa kundul ras natap-natap i uruk pulau e. I tatapna sekelewetna ka, i idahna kakana sintua sangana ndarami nurung i tepi lawit,  rikutken kakana sipedua-ken sangana meriah erkeneng i lau sini i bahanna salu engkurakisa. E maka rukur ka ia, nina: “Meriah kel tuhu i akap dua kaka-kakaku enda, kai nge ndia sini banci ku lakoken gelah ukurku e pe la serbut?” ndekah ia rukur maka i tatapna ka ku sekelewetna. I arahkenna me tatapen matana ku arah pustima(barat), maka tangkas ka teridah salu matana sembuyakna peteluken sini sanganna mangani bulung-bulung meratah bagepe buah-buah i kerangen. Merangap kel i idahna sembuyakna e mangani bulung-bulung ras buah-buahen e maka erbahan mamang ka ukurna ngenehen bana sini kai pe lalit i lakokenna guna muat panganna bagepe erbahan meriah ukurna.

              Maka perbahan morahna kel atena, turah me bas ukurna nungkun orang tuana kai nge ndia sini banci i lakokenna guna mbeneken kegogon ras ukur picetna.
              Seh i sapo ija nande ras bapana sangana medem. I idahna ntabeh kel perpedem orang tuana e maka nina ka bas pusuhna: “Ciger wari bagenda nande ras bapa banci terpedem, tempa-tempa lalit si jadi perukurenna seri ras peteluken sembuyakku. Yo’oh! Engkai maka aku la mbera bagi kalak e?” nina erbelas bas perukurenna.
              Bagi tempa-tempa nggejabken anakna lit i je; termedak me Pa Jambe arah perpedemna. I bukana matana maka teridah man banna anakna singuda kundul i lebe-lebenana. Maka, nina salu erpenungkunen, “ ‘Nggo kam je, anakku?”
              Nina ka nandena, “Ndigan nai kam reh oh, anak nandena? Maka la ngata-ngata kam enggo kundul i je?” i tatap nandena sekelewetna sekalak ngenca ia, maka nia nandena ka, “I ja nge ndia senina-seninandu maka sisada kam ku idah e?”

              Erjabab anak singuda, nina: “Uai, nande - bapa! Sekalak nge ndai aku. Senina-seninaku kerina enggo lit pendahinna sekalak-sekalak sini erbahansa maka meriah ukurna.”
              “Engkai maka bage nindu, anakku?” erpenungkun bapana ka, sambungna, “Ku idah ringut ayondu e, me labo sangana kam rubat e ras sembuyakendu, anakku?”
              “Lang, Bapa!” jawab anak singuda. Sambungna ka, “Ku idah seninaku emkapken kaka tua ndarami nurung i tepi lawit ras i panna matah-matah nurung sini datna; emaka kutatapka ku teruh uruk inganku rusur donggal sisana, maka tangkas ka me teridah salu mataku kaka ku si peduaken  engkuraki tanah maka arah tanah e enggo bagi belanga ras arah teruh tanah e mulgap nge lau ras maler ndumi taneh sini i kurakina e, jana erkeneng sembuyakku e i bas lau e.” I tarikna kesahna salu gedang maka i lanjutkenna ka ceritana, nina: “E, maka ku nehenka i arah surutna matawari i pustima(barat) maka teridah ka salu mataku si Agi anak singuda sangana meriah ukurna mangani bulung-bulung meratah bage pe buah kayu i kerangen. Ngidah kai kerina perbahanen sembuyak ku e maka megogo, mamang, rikutken kiti ukur ku, Bapa!”

              “Engkai maka bage, anakku?” nina ka bapana erpenungkun.
              “Perbahan kerina sembuyak ku e enggo lit pendahinna sini erbahansa maka meriah-ukurna ras e jadi pangan sini sikap akapna man pencarinna, bapa ku!”
              “O, bage nge?” nina ka bapana janah nggeleng-nggelengken takalna.
              “Tapi, maun-maun rukur aku, labo ka sikap ku akap bagi sini i lakoken sembuyak-sembuyak ku e, bapa! Maka maun litten kuakap sinik saja bagi aku e.”
              “Bagi kam e pe labo ka mehuli, anakku!” nina bapana ngaloi.
  Sungkun anak singuda ka, “Jadi, uga nge sini ‘ulina o, bapa?”
  “Ninita nai-nai nari ndarami panganna salu ngerjai taneh(mengolah tanah). Salu pendahin si mehuli i suanina tanehna maka turah kai ni suan ras erbuah, bagepe i asuh salu mejile kai sini ia merhat maka mbur kerina asuh-asuhenna.” Nian bapana ngaloi, sambungna “Kerna kai sini man panganen, labo min salah bagi sini pan sembuyak-sembuyakndu oh. Mejile adi sembuyakndu erdahin guna pesenang ukurna ras ndatken panganen man bana, tapi, nurung i tangkap i tasakken makana i pan, bagepe bulung-bulung simeratah. Buah-buahen timai tasak maka i pan. Kakandu sintua ndarami nurung i tepi lawit, emaka kakandu si peduaken erbahan ndarami ras pepulung lau salu erdahin engkurakki, maka kaka ngudandu nuan rikutken ndarami bulung-bulung ras buah-buah guna nakanna. Bicara min kam sini enggo ngasup rukur ngataken maka cara seninandu e kurang mehuli banci pehuli ras persada pemeteh sini i idahndu arah perbahanen-perbahanen sembuyakndu maka tek aku, anakku maka kam banci si jorena.”

             “Jadi, aku harus ngolah taneh e ras makeken pemetehku, bapa?” sungkun si anak singuda ka ku bapana.
  “Kai sini ku kataken e kerina mulihi ka ku kam, anakku!” jawab bapana, nina ka: “aku ras nandendu mungkin bas sada paksa pepagi lawes nadingken kena anak-anak kami e. Mungkin adi ngenehen umur bapandu e si enggo metua, ku akap lanai bo ndekah e!”
  Megi-megi cakap perbulangenna e mamangkel ukur beru Rudang maka rempet ia mate. Sengget pusuh Pa Jambai ngidah kai siterjadi nandangi ndeharana e maka rempetka ia mate.
  Ngidah-ngidah si e nderkuh si Bungsu megang maka peteluken sembuyakna e megisa ras minter ndahi ia....
  Kenca peempatken sembuyak e nanemken mayit nande ras bapana. Ngerana anak sintua, nina, “Aku ngerana perbahan aku me sintuana arah kita sini lit i jenda. Ku kataken maka mulai genduari sidarami me dalin geluhta sekalak-sekalak seh paksana pepagi kematen ngelegi kita bagi sini enggo terjadi nandangi nande ras bapata. Ku pepayo me aku jadi kalak i lawit.”
  “Uai, adi bagekin kaka”, nina si anak singuda ngaloi. “Adi kam kaka tengah(si Abang)?” sungkun si Bungsu.
  Jawab anak sipeduaken, nina: “Aku pe ersura-sura nadingken ingan enda. Ersura aku ndarami ingan sini lit lau tawarna. I ja pepagi lit lau(danau, sungai) i je me pepagi aku ringan.
  “Aku ka pe lawes nge ateku Senina!” nina ana singuda man si Bungsu.
  “Kam, ku ja ka kam ersura-sura, agiku anak singuda?  Erpenungkun si Engah man agina (si Adik).
  “Lawes ateku ku i ngan si tanehna mejile, gelahna banci pepagi aku nuan-nuan je. Tapi, inget! Kune pepagi tedeh atendu aku, ual daramindu aku i deleng, i baluren, entahpe embang,  tapi, daramilah aku i tapin lau si mbelin.
  “Adi bage. Adi lawes kin ate kena. Sirang me kita, maka sirang mejuah-juah oh, kam kerina sembuyakku. Adi kerna aku langa bo dengan eteh perdalanku, tapi bagi sini i kataken bapa muatna lawes gelah aku ngolah taneh ras makekan pemetehku bage nge sini ku lakoken paksa pepagi.” Janahna ndakep peteluken sembuyakna e.

              Kenca e sirang me peempatken sembuyak e. Tading me anak singuda si i pulau e. Peteluken sembuyakna salu pemetehna sekalak-sekalak ngepari lawit Berhala ku tapin Ujungjabung, je nari maka berkat ndarami inganna sekalak-sekalak.! SEKIAN....


  Judul Asli: Budak Jantan Empat Sedulur
  Cerita Rakyat, Jambi.